Etiologi

Vårviremi hos karp orsakas av Rhabdovirus carpio.