Sammanfattning Infektiös Pankreasnekros (IPN)

IPN är en virussjukdom som angriper laxfiskar. Sjukdomen delas in i serotyp Sp som ingår i epizootilagstiftningen och serotyp Ab som är anmälningspliktig. Sjukdomen är vanligt förekommande i hela Europa, inklusive våra grannländer och orsakar stora problem och höga kostnader i sättfiskodlingar. IPN serotyp Ab finns i Sverige och serotyp Sp är påvisad några gånger i landet. Sjukdomen ger sig vanligen till känna i form av plötslig hög dödlighet bland fiskyngel. Fisken uppvisar yttre symtom som mörkfärgning av huden och svullen buk. Häftiga korkskruvsliknande simrörelser är karakteristiskt. Öppnar man fisken ser man ofta blödningar i bukfett och inre organ. Mag/tarmkanalen kan vara fylld med ett vattnigt sekret.

IPN orsakas av birnavirus. Sjukdomen förekommer i flera serotyper. I Sverige förekommer serotyp Ab. Serotyp Sp är påvisad vid enstaka tillfällen. Virus angriper alla laxfiskar och har även påvisats hos vildlevande sådana. Icke laxfiskar som ål och gädda kan också infekteras. Viruset är mycket motståndskraftigt, överlever i både söt- och saltvatten, tål djupfrysning i månader och intorkning i veckor. Olika vattenlevande djur, exempelvis många fiskarter, musslor, snäckor och kräftdjur är mottagliga för IPN. De flesta av dessa arter är endast bärare av viruset och insjuknar inte i själva sjukdomen. Sjukdomen drabbar huvudsakligen laxfiskar som har odlats i sötvatten. Känsligast är yngel av laxfisk där dödligheten kan bli mycket hög. Fiskar som överlevt infektionen är vanligen symtomfria smittbärare. Sjukdomen kan överföras både mellan fiskar och från föräldradjur till avkomma. För att diagnostisera sjukdomen tas virusprov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta. Någon effektiv behandling finns idag inte men försök att framställa vaccin pågår.

Fall av IPN serotyp Ab är anmälningspliktig och medför restriktioner enligt Jordbruksverkets beslut. Serotyp Sp hanteras av epizootilagstiftningen. Vid misstanke på förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras. Provet skickas till SVA:s avdelning för vilt, fisk och miljö/fisksektionen. Skriv vilken sjukdom du misstänker och informera laboratoriet i förväg om att prov kommer. Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag. I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.