Epidemiologi

Smittämnet utsöndras med kroppsvätskorna från infekterade djur och sprids främst genom direktkontakt men kan även överföras mekaniskt via redskap, infekterat kött etc. Virus anses även kunna föras kortare sträckor med vinden, men vanligen förstörs dock virus snabbt utanför kroppen. Infektionsvägen är vanligen via inhalation. Djur som genomgått infektionen utvecklar livslång immunitet och anses inte förbli smittsamma någon längre tid. Dock har virus kunnat isoleras från tillfrisknade djur några månader efter sjukdom.

I icke endemiska områden sprids sjukdomen mycket snabbt om djurpopulationen är tät. Vilda idisslares roll som reservoar för infektionen är oklar.