Folkhälsoaspekter

Afrikansk  hästpest är inte någon zoonos, dvs. det finns inga indikationer på att  sjukdomen skulle kunna drabba människa.