Beredskap och bekämpning

Epizootisk hemoragisk sjukdom är listad och anmälningspliktig enligt EU:s animal health law som en kategori D och kategori E sjukdom.

Kategori D: förtecknade sjukdomar för vilka åtgärder är nödvändiga för att förhindra spridning i samband med införsel till unionen eller förflyttningar mellan medlemsstaterna, i enlighet med artikel 9.1 d i förordning (EU) 2016/429, kategori E: förtecknade sjukdomar för vilka det finns ett behov av övervakning inom unionen, i enligt med artikel 9.1 e i förordning (EU) 2016/429.

I Europa finns i dagsläget inget godkänt vaccin för Epizootisk hemorragisk sjukdom. Icke immuna djur i områden där viruset cirkulerar bör skyddas från svidknott.