Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 3–21 dagar.
Inkubationsperioden är vanligtvis 3–7 dagar, men kan vara längre. De kliniska symtomen varierar beroende på vilken virusstam som infekterat djuren, men även skötsel och miljöfaktorer kan ha betydelse. De kliniska symtom som uppträder kan grovt indelas i fyra former (se beskrivning under varje rubrik). Inom en besättning kan dock flera former förekomma samtidigt. Infektionen kan även ha ett subkliniskt förlopp.

Respiratorisk form (klassisk IBR)

Den kliniska bilden vid respirationsformen av IBR är feber, matvägran, kraftig hyperemi i nosslemhinnan (red nose) som sedan blir nekrotisk, nos- och ögonflöde (först seröst, sedan purulent) och hos mjölkande kor nedgång i mjölkproduktion. Hosta kan förekomma.

Abortformen

Vid abortformen ses abort i sen dräktighet (4–9 månader), ofta med starkt kadaverösa förändringar.

Genital form (IPV)

Genitalformen ger rodnad vaginalslemhinna övergående i knutor, vesikler och pustler. Svullen vulva, feber, nedsatt foderlust, frekventa urineringar. Avläker efter ca 14 dagar. Hos tjur ses förändringar i penis och preputium; rodnad, ödematös slemhinna, pustler, ulcerationer samt purulent exsudat. Infektionen kan framkalla så stark smärta att tjuren inte vill betäcka.

Konjunktivitform

Allvarlig konjunktivit utan andra symtom har observerats hos nötkreatur med BHV-1 infektion. Svullen konjunktiva med petekiella blödningar samt seröst till purulent ögonflöde ses. Kornea är opåverkad.

IBR/ IPV är förknippad med en hög morbiditet. Förlusterna orsakas framförallt av sekundära, bakteriella infektioner, kastningar, försämrat allmäntillstånd och reduktion av mjölkproduktionen. Morbiditet och mortalitet är högre i feedlot-anläggningar än i mjölkbesättningar.