Värddjur

Gris är det enda naturliga värddjuret, även om ett flertal andra djurslag kan infekteras, såsom nötkreatur, får, get, hund, katt och vid sällsynta tillfällen häst. Många vilda arter, däribland råttor och möss är också känsliga. Experimentellt har flera olika fågelarter kunnat infekteras. Rapporter om fall på människa har förekommit, men dessa är få och dåligt dokumenterade.

Infektion med AD-virus hos andra djur än gris resulterar vanligen i ett mycket akut insjuknande som kännetecknas av en kraftig klåda (därför kallas sjukdomen även ”mad itch”) med påföljande död. Sådana djur kan oftast knytas till smittade grisar och bedöms vara slutvärdar och således inte smittspridare. Hos hund kan symtomen likna de som ses vid rabies och i endemiska områden uppstår ibland rabiesmisstankar då hundar smittats via slaktavfall.