Populärvetenskaplig sammanfattning

 

EEE, WEE, VEE, WNF, JE
WNF och JE
dessutom:
JE därtill:

Hjärn-/hjärnhinneinflammation hos häst kan orsakas av EEE-, WEE- eller VEE-virus (Eastern, Western respektive Venezuelan Equine Encephalitis virus), West Nile virus och Japansk encefalit B-virus. Alla dessa virus kan infektera människa, och många kan också infektera olika fågelarter. Sjukdomarna förekommer idag inte i Sverige. EEE, WEE och VEE förekommer i Nord- Central- och Sydamerika (VEE dock inte norr om södra USA). West Nile förekommer i Nord- och Centralamerika, Mellanöstern och sydöstra delarna av Europa samt i Ryssland. Japansk encefalit B förekommer i Sydostasien.

Sjukdomssymtomen hos häst börjar med feber, som kan avklinga för att sedan stiga på nytt. Drabbade hästar blir överkänsliga för ljud och beröring och får ofrivilliga muskelrörelser som kan ses som darrningar under huden. De kan gå i cirklar, bli vingliga eller få oförklarlig klåda. Så småningom blir djuren slöa och får allt svårare med balansen. Sjukdomen kan få dödlig utgång. Då föregås döden av allt värre rörelsesvårigheter och så småningom medvetslöshet, inom några dygn. Olika fågelarter får varierande symtom, beroende på art och virustyp. Människor kan bli allvarligt sjuka om de blir smittade av dessa virus. Läs mer om symtom hos människa hos Folkhälsomyndigheten.

EEE-, WEE- eller VEE- virus (Eastern, Western respektive Venezuelan Equine Encephalitis virus) tillhör alla genus Alphavirus. Andra virus som ger liknande sjukdom hos häst och som också lyder under epizootilagen är West Nile virus och Japansk encefalit B-virus, vilka tillhör genus Flavivirus. Smittämnena sprids från fåglar till däggdjur via blodsugande insekter. Vilda fåglar fungerar ofta som smittreservoir i områden där smittan förekommer. Hästar och människor smittade med EEE, WEE, West Nile eller Japansk encefalit kan inte sprida sjukdomen vidare via blodsugande insekter eftersom mängden virus i blodet är för låg. VEE-virus reservoar utgörs även av smågnagare. Virus finns i tillräcklig mängd i blodet hos infekterade djur och människor för att kunna smitta vidare. Diagnos ställs genom antikroppstest eller i vissa fall genom att virus isoleras från bl.a. blod, eller att virusarvsmassa påvisas med PCR-teknik.

 Virusencefalit orsakat av någon av ovanstående virus hos häst lyder under epizootilagen. Om man misstänker att en häst drabbas av virusencefalit måste man genast tillkalla veterinär. Tills dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att hålla den misstänkta hästen isolerad från blodsugande insekter (ta in den om den är på bete, stäng dörrar och fönster, använd insektsmedel vid behov). Misstänkt smittade människor bör uppsöka läkare. I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.