Provtagning och diagnostik

Mul- och klövsjuka kan kliniskt inte skiljas från övriga vesikulära sjukdomar och skall alltid hållas i åtanke vid tillstånd med blåsbildningar. Laboratorieundersökning krävs för diagnos, och provtagning bör helst utföras av tränad personal enligt instruktion som finns i epizootiutrustningen och proverna skall transporteras i transportmedier.

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

För påvisande av virusantigen tas prover på innehåll och vägg från intakta blåsor samt blodprov. Om endast äldre, brustna blåsor finns att tillgå kan löst epitel runt lesionerna tas. I fall där djuret tillfrisknad och blivit bärare kan virus påvisas i svalget genom provtagning med s.k. probang. Virus kan påvisas med  PCR, antigen ELISA, eller odling. Påvisande av antikroppar i serum är också diagnostiskt, men är inte aktuellt i ett akut skede.

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning