Folkhälsoaspekter

Human hudantrax
Lesionen börjar ofta som en bula, liknande ett insektsbett. Senare bildas vätska som med tiden färgas svart. Lesionerna är upphöjda och får ett nekrotiskt center. Oftast är lesionen inte smärtsam.
Bildkälla: Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Washington, D.C. / CFSPH

Mjältbrand är en mycket allvarlig zoonos som kan leda till döden. Fall hos människa är extremt sällsynt i Sverige. Mjältbrand överförs oftast till människa vid direktkontakt med kroppsvätskor från djur som dött i mjältbrand. Hudsmitta via tidigare skadad hud är är vanligas. Personer som arbetar i slakterier, eller med material såsom ull, päls, hud eller benmjöl från endemiska områden löper risk att få i sig sporerna.
Det senast kända inhemska fallet hos människa inträffade 1965. En person som arbetade på en mattfabrik insjuknade med förkylningssymtom, försämrades och avled inom loppet av några dygn. Vid mattfabriken hanterades importerad ull, och arbetslokalerna var mycket dammiga från ullen. Man kunde i flera av ullproven påvisa mjältbrandsbakterier.

I Sverdlovsk (numer Jekaterinburg) i Ryssland insjuknade ett stort antal personer 1979 i mjältbrand. Det har antagits att bakterierna härrörde från en anläggning för framställning av biologiska stridsmedel som hade läckt. Några fall insjuknade först efter många veckor.

Mjältbrand kan behandlas med antibiotika, men behandlingen måste sättas in snabbt. Mjältbrand är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Se Folkhälsomyndigheten för mer information om sjukdomen.