Provtagning och diagnostik

Misstanke om brucellos måste konfirmeras med laboratoriediagnostik. Bakterien kan isoleras genom odling från bl.a. organ eller löpmagsinnehåll från aborterade foster, placenta, mjölk och sperma. Utstryk från provmaterialet kan också undersökas mikroskopiskt efter Viktoria Kösterfärgning eller immunofluorescensfärgning, varvid en preliminär diagnos kan ställas.
Antikroppar i serum bestäms med ELISA, komplementbindningstest eller med olika agglutinationstekniker. Korsreaktioner med andra agens (t.ex.Francisella spp. och Yersinia spp.) eller ospecifika reaktioner är vanligt varför ofta flera olika testmetoder används. Serologi används främst i övervakningssyfte eller vid utredning av besättning med reproduktionsstörningar.

B. abortus

En klassisk test i fält för B. abortus är den så kallade ABR testen (abortus Bang ringtest), eller milkringtest. Vid denna test bestäms antikroppar i mjölk genom tillsats av färgade, avdödade bakterier. Vid förekomst av specifika antikroppar sker bildning av antigen-antikroppskomplex och dessa adhererar till fettkulor och lokaliseras till gräddfasen. En färgad ring uppstår till skillnad från fallet vid negativt prov då färgen fördelar sig i hela röret. Känsligheten för denna test är begränsad när det gäller detektion av kroniska fall, men fördelen är att den kan användas för återkommande besättningsundersökningar i samband med t.ex. provmjölkning, samt att den är lätt att utföra och inte kräver särskild utrustning. Även ELISA-teknik kan användas för mjölkundersökningar, men denna kräver ett mer välutrustat laboratorium.

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning