Folkhälsoaspekter

West Nile fever har aldrig rapporterats från Sverige, men eftersom symtomen kan likna många andra virussjukdomar är det möjligt att enstaka fall hos hemvändande svenskar inte diagnostiserats.

Sjukdomen överförs till människa via flera olika myggarter. Under utbrottet i USA har man även dokumenterat humansmitta via blodtransfusion och organtransplantation. Sjukdomen kan inte spridas direkt från människa till människa, eller från häst till människa.

Inkubationstiden anges vanligen vara mellan 3–6 dygn.

Sjukdomen hos människa kan yttra sig på flera olika sätt och ibland uppträder inga symtom överhuvudtaget. Sjukdomen är ofta lindrig med influensaliknande symtom som feber, huvud- och muskelvärk. I ungefär hälften av fallen ses också ett rödflammigt utslag. Ibland (färre än 15 % av fallen) är dock sjukdomen allvarlig med tecken på hjärnhinneinflammation eller hjärtmuskelinflammation (myokardit). Vid de utbrott som beskrivits på senare år har dödligheten hos dessa varit ganska hög, mellan 5 och 10 %. De flesta av de lindrigare sjuka fallen tillfrisknar inom en vecka.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Den sjuke behöver inte isoleras.

Vid senare års utbrott har man riktat åtgärderna mot att bekämpa myggorna. Vid utbrottet i New York utfördes en omfattande bekämpning genom sprejning av insektsmedel från helikopter. I ett försök att bryta en epidemi i Israel avlivades 8000 misstänkt smittade gäss.

Centers for Disease Control and Prevention, CDC (USA) om West Nile virus