Klinisk bild

På grund av sjukdomens  kroniska natur samt att symtomen är så varierande är tuberkulos en svår diagnos  att ställa på kliniska grunder. Det enda generella symtomet, som dock ses först  i sent infektionsstadium, är avmagring.

Nötkreatur

Hos nötkreatur är  symtomen ofta smygande. Gradvis avmagring kan vara det enda tecknet.  Avmagringen åtföljs av nedsatt allmäntillstånd med tilltagande slöhet.  Lungtuberkulos karaktäriseras av kronisk, produktiv hosta. Dyspné kan också  uppträda. Vid tuberkulos i bukhålan kan förstorade lymfknutor trycka på olika  inre organ och därmed ge upphov till skiftande symtom, såsom buksmärtor och  ascites. Tuberkulos i livmodern är ovanligt, men förekommer. Tuberkulös mastit  är av mycket stor betydelse för spridning av smitta till människa och även till  kalv. Mastiten karaktäriseras vanligen av en markerad, påtaglig induration och  juverhypertrofi, men kan också ta formen av lokaliserade, ibland palperbara,  mindre granulom.

Gris

Den vanligaste formen hos  gris är granulom lokaliserade till svalgets lymfknutor. Dessa ger oftast inga  kliniska besvär. Vid generaliserad tuberkulos uppvisas symtom liknande dem hos  nötkreatur.

Häst

Tuberkulos hos häst är  mycket ovanligt, men kan bl.a. ge en smärtsam osteomyelit i nackkotorna, eller  s.k. miliär tuberkulos i lungorna.

Får och get

Bronkopneumoni är den  vanligaste formen hos dessa djurarter, med hosta som främsta symtom.