Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 4–19 dagar. 

Afrikansk svinpest kan endast särskiljas från klassisk svinpest genom laboratorieundersökningar.

Sjukdomen kan manifesteras i olika kliniska presentationer, från ett perakut, mycket snabbt förlopp då grisarna dör innan några symtom har hunnit observeras, till en långsammare form med varierande sjukdomsbild som kan fortgå under flera månader. Akut afrikansk svinpest börjar med hög feber (över 40°C) som följs av upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd. Dräktiga suggor kastar vanligen på ett tidigt stadium. Huden blir ofta cyanotisk, främst över öron, tryne, buk, gluteus och nedre extremiteter. Blödningar kan ses på ljushyade grisar. Om flera individer drabbas, kan de ligga “i högar”, skaka och vara ovilliga att resa sig. Gången är ostadig och okoordinerad. Andningssvårighet, ögonflöde, kräkningar, diarré samt blödningar från mun och ändtarm är andra symtom som kan ses. Smittade djur dör vanligen inom fem till tio dagar.

Även om sjukdomsbilden hos ett infekterat djur i typiska fall är dramatisk, kan man på grund av smittans natur med låg smittsamhet (Ro), och höga virushalter framför allt i blod, förvänta sig att endast enstaka djur i en besättning drabbas initialt. Vildsvin drabbas med samma symtom som tamgrisar.

I områden med endemisk smitta förekommer ibland också mer subakuta infektioner. Sjukdomen förlöper då över 3–4 veckor varvid febern är fluktuerande eller konstant hög. Symtomen är varierade, ofta av samma typ som vid akut presentation, men av lindrigare grad. Dräktiga djur aborterar vanligen.  Morbiditet och mortalitet varierar beroende på virusstam, infektionsdos- och sätt, ålder, näringstillstånd och allmänt hälsotillstånd hos djuren samt på smittryck, hygien och skötselrutiner.

Under den tid då smittan var endemisk på Iberiska halvön sågs även en kronisk form som innefattade hämmad tillväxt, avmagring, pneumoni, dermatit, artrit och ödematösa ansvällningar runt lederna. Det spekulerats om denna form hade sitt ursprung i virusstammar härrörande från det levande attenuerade vaccin som användes i sjukdomsbekämpningen.