Klinisk bild

INKUBATIONSTID: >12 månader.
Klinisk sjukdom hos nöt är vanligast bland kor i åldersgruppen 2–6 år. Inkubationstiden är troligen över 12 månader. Sjukdomens förlopp är utpräglat kroniskt progredierande och symtomdebuten smygande. Avmagring är initialt det mest påtagliga tecknet, ofta åtföljt av submandibulärt ödem och nedgång i mjölkproduktion. Djuren har inte feber. Diarrén kan komma långt senare och beskrivs som riklig, tunn och homogen. Diarrén är ofta intermittent. Om diarrén är ihållande inträder dehydrering och tilltagande svaghet. Den kan också upphöra efter några dagar men förbättringen är ofta tillfällig. Djuren blir ofta så försvagade att de måste avlivas. Döden inträffar annars mellan några veckor till många månader efter det att sjukdomen blivit uppenbar. Vissa djur kan tillsynes tillfriskna helt, bara för att vid nästa laktation få återfall. Infektionen kan i många fall förlöpa helt subkliniskt.

Den största produktionsförlusten ses i mjölkbesättningar, på grund av nedgång i mjölkproduktionen även hos subkliniskt infekterade djur. Unga djur, i synnerhet kalvar, är mest mottagliga för infektion men klinisk sjukdom ses sällan förrän djuren når tvåårsåldern.

Hos får och get är symtomen likartade. Diarrén är dock vanligen inte lika påtaglig.

Avmagring
Bildkälla: Nils Leine, Helsetjensten fo geit, Norge