Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 3–5 dagar.
De kliniska symtomen kan variera och påverkas av sådana faktorer som virulens, angripen fågelart, kön, ålder, förekomst av andra sjukdomar samt miljö.

Plötslig sjukdom
Den högpatogena formen karaktäriseras av plötslig sjukdom. Många djur dör perakut eller efter diffusa symtom i form av depression, inappetens och feber.
Bildkälla: Dr. D. Swayne, USDA

Högpatogen form

Den form av sjukdomen som traditionellt associeras med aviär influensa är den högpatogena formen som karaktäriseras av en plötsligt insättande sjukdom med många djur som dör perakut eller med diffusa symtom i form av depression, inappetens och feber. Värphöns kan initialt lägga ägg med mjuka skal, men slutar snart producera. Insjuknade fåglar sitter eller står ofta i ett semikomatöst tillstånd med huvudet nuddande vid marken. Kam, slör och ben är cyanotiska och ödematösa och kan uppvisa petekiella blödningar. Kraftig, vattnig diarré förekommer ofta och djuren uppvisar tydliga tecken på törst. Mortaliteten kan variera mellan 50 och 100 %.

Lågpatogen form

Vid mindre virulenta former (lågpatogen form) av aviär influensa dominerar ofta tecken från respirationsorganen. De kliniska symtomen inkluderar depression, minskad foderkonsumtion och nedsatt äggproduktion. Neurologiska symtom är vanliga och andra symtom såsom hosta och sinuit, ödem i huvud och ansikte och diarré kan även påvisas. Sådana kliniska symtom kan uppträda gemensamt eller i olika kombinationer.