Epiwebb’s olika delar

Sjukdomar

För varje sjukdom finns följande information; sammanfattning om sjukdomen, rapporterad förekomst, värddjur, klinisk bild, etiologi, provtagning och diagnostik, differentialdiagnoser, patogenes och patologi, epidemiologi, beredskap och bekämpning, folkhälsoaspekter, förslag på litteratur, historik och kuriosa och snabba instuderingsfrågor. Intressanta länkar anges direkt till aktuell information.

Smittskyddsrutiner

Här finns vissa av de instruktioner du kan behöva för att upprätthålla gott smittskydd/biosäkerhet om du ska utreda en epizootimisstanke.

Epizootiberedskap

Här finns information om lagstiftning, organisation och hantering av ett epizootiutbrott. Texterna är sammanfattningar från information ur epizootihandboken, STUDS (större utbrott av djursjukdomar) och Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomar (K6).

Epiwebbkurs

Här finns möjlighet att lära sig om epizootisjukdomarna, lagstiftningen och den praktiska hanteringen av ett sjukdomsutbrott, genom att lyssna på föreläsningar, se på bildspel eller gå igenom tolv illustrerade fall av epizootiutbrott med frågor.

Bildarkiv

Arkivets syfte har varit att samla bilder på epizootisjukdomar på en och samma plats. Det ger en unik möjlighet att snabbt få en överblick över de olika sjukdomarnas klinik och patologi. Till varje bild finns en beskrivande bildtext. Bilderna har sökts över hela världen, från både privatpersoner, universitet och organisationer. Bildarkivet kompletteras löpande.

Videoarkiv

Här finns videoklipp på några olika sjukdomar som är svåra att illustrera med bilder.