Lagstiftning

Jordbruksverket beslutar om vilka sjukdomar som ska omfattas av epizootilagen. Förteckning över epizootisjukdomar finns i Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomar. Epizootilagen och epizootiförordningen innehåller de huvudsakliga bestämmelserna om enskildas skyldigheter och statens befogenheter vid utbrott av epizootisk sjukdom. Enligt lagstiftningen är en epizootisk sjukdom en allmänfarlig sjukdom som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa. Med allmänfarlig menas att sjukdomen kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medföra stora ekonomiska förluster för samhället.

Enligt epizootilagen leder och samordnar Jordbruksverket de förebyggande åtgärderna och bekämpningen. Livsmedelsverket, SVA och länsstyrelserna är skyldiga att, i samråd med Jordbruksverket, upprätta beredskapsplaner som anger vilka åtgärder myndigheterna ska vidta vid epizootiutbrott.

Även genom EU direktiven regleras åtgärder mot vissa epizootiska sjukdomar. Dessa direktiv finns införlivade i Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar.

Epizootilagstiftningen hittar du i Veterinära författningshandboken – bekämpning av djursjukdomar.